یافتن مولف مورد علاقه خود

اول مؤلف:        B    D    G    H    I    J    K    M    O    P    R    S    W    آ    ا    ب    ت    ج    ح    خ    د    ر    ز    س    ش    ص    ع    ف    ل    م    ن    ه    و    پ    چ    ژ    ک    گ    ی

B

D

G

H

I

J

K

M

O

P

R

S

W

آ

ا

ب

ت

ج

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ع

ف

ل

م

ن

ه

و

پ

چ

ژ

ک

گ

ی